การนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลอุบลราชธานี

การนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลอุบลราชธานี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564